Imise

Ve vašem domě máte problém se sousedy, kteří svým jednáním vytvářejí imise přesahující míru a omezují ostatní. Imise je následek jednání, kterým vlastník, ač vykonává pouze vlastnické právo, ruší právo cizí. Jedná se zejména o kouř, prach, plyn, světlo, otřesy, vibrace, hluk.

LOREM IPSUM NADPIS

Lorem ipsum Je potřeba to rozlišit, kvůli policii atd Lorem ipsum dolare nulita set dolare.

 1. Jak postupovat, když jsem obtěžován hlukem?
 2. Co dělat když to nejde po dobrém?
 3. Jak standardně probíhá proces?
 4. Jaké má povinnosti vlastník?

Jak postupovat?

 • Domluvou požádejte vlastníka o nápravu.
 • Obtěžován imisemi může být nejen bezprostřední soused, ale každý, kdo jimi může být na svých právech dotčen, tedy i soused vzdálenější.
 • V případě, že se cítíte být obtěžováni nad míru přiměřenou místním poměrům a jste podstatně omezeni v obvyklém užívání vašeho bytu, a to v důsledku výkonu vlastnického práva někoho jiného, můžete se v krajním případě u soudu domáhat nápravy sousedskou žalobou.

KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM?

 • V případě, že se cítíte být obtěžováni nad míru přiměřenou místním poměrům a jste podstatně omezeni v obvyklém užívání vašeho bytu, a to v důsledku výkonu vlastnického práva někoho jiného, můžete se v krajním případě u soudu domáhat nápravy sousedskou žalobou.  
 • Se žalobou nelze na sousedovi domáhat, aby učinil nějaké konkrétní opatření, kterým by bylo zabráněno vnikání imisí.
 • Soud může, budou-li prokázány nezbytné skutečnosti, pouze uložit sousedovi povinnost, aby se zdržel neoprávněného zásahu. Je následně na žalovaném, aby učinil za tímto účelem vhodné opatření. Nebude-li však sousedem učiněné opatření účinné, může se žalobce domáhat plnění dle rozsudku v exekučním řízení.

JAK STANDARDNĚ PROBÍHÁ PROCES?

 • Žalobcem může být každý člověk, který je nadměrně obtěžován nebo podstatně omezen na užívání svého bytu. Možnost podat žalobu mají jak samotní vlastníci, tak také obtěžovaní nájemci pozemku, domu nebo bytu.
 • Dochází-li k neoprávněnému zásahu do vlastnického práva i ve vztahu ke společným částem domu, může být žalobcem i SVJ.  
 • Před podáním samotné žaloby je nutné zajistit dostatek důkazů prokazujících, že dochází k nepřiměřenému obtěžování, které brání obvyklému užívání bytu, spočívající zejména ve fotografiích, videích či výpovědích svědků.

JAKÉ JSOU POVINNOSTI VLASTNÍKA

 • Občanský zákon v § 1013 odst. 1 vlastníkovi ukládá povinnost se zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Tato úprava se vztahuje i na poměry v bytových domech.  
 • V případě, že je rušitelem někdo jiný, je vlastník i tak (vedle rušitele) odpovědný z titulu imise bez ohledu na zavinění (např. nájemce bytu soustavně porušuje noční klid v ulici tak, že v bytě pouští hlasitou hudbu). Je pak věcí žalovaného vlastníka, aby vůči rušiteli sjednal nápravu (např. výpovědí z nájmu bytu).