Ničení majetku

Ve vašem domě se v bytech určených pro bydlení opakovaně poskytují ubytovací služby. Ubytovaní se v domě často chovají velmi bezohledně. Ničí společné části domu, kufry na kolečkách oprýskávají zdi na chodbě, pod vlivem alkoholu poškozují vstupní dveře, poškozují výtah.

LOREM IPSUM NADPIS

Lorem ipsum Je potřeba to rozlišit, kvůli policii atd Lorem ipsum dolare nulita set dolare.

 1. Jak postupovat, když je ničen majetek?
 2. Co dělat když to nejde po dobrém?
 3. Jaké má povinnosti vlastník?

Jak postupovat?

Volejte policii
 • Oznamte incident Policii na linku 156, 158, V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ŽIVOTA 112
 • Volejte „Opletalku“
  Domluvili jsme pro vás s panem ředitelem Bc. Miroslavem Stejskalem přímou linku na Ředitelství MP Praha 1, určenou pro problematiku krátkodobého ubytování na Praze 1 v Opletalově ulici číslo:
  +420 xxxxxxx (pozor jedná se o placenou linku).
  • Tato čísla jsou pro řešení této problematiky preferenční a budete na nich komunikovat přímo s příslušným dozorčím služebny. 

Pokud vlastník, popř. osoba, které umožnil vstup do domu nebo bytu, ničí společné prostory (i znečišťováním vzniká škoda na společných prostorách), je povinností statutárního orgánu, aby zjednal nápravu. Nejprve je vhodné dotyčného vlastníka písemně upozornit a vyzvat k upuštění od škodlivé činnosti a případně také k náhradě vzniklé škody. Pokud také při takovém jednání vlastníka dochází k rušení nočního klidu či vzbuzování veřejného pohoršení, je vhodné kontaktovat policii, která přestupek zaeviduje a může dotyčnému vlastníku uložit pokutu (viz kontakty výše)

Zdokumentujte situaci jako případný důkaz pro polici
 • Pořiďte zvukový nebo obrazový záznam, který následně využijete jako dokumentaci a dokladování situace POUZE pro policii (městskou nebo státní). Poslouží to jako podstatné vodítko při řešení problémů, neboť se může stát, že pro časovou prodlevu po příjezdu hlídky je v bytě momentálně klid a hlídka strážníků či policistů tam v takovém případě nemá přímo důvod zakročit.
 • Záznam můžete pořídit v souladu s § 14 občanského zákoníku
 • Tento záznam si uchovejte jako možný důkaz pro případné správní řízení. Na tomto správním řízení je možné tento důkaz předložit, a to jak pro potřeby správního orgánu, tak pro potřebu majitele bytu, aby viděl, že skutečně v dané době docházelo k rušení nočního klidu. Stejně tak lze nahrát např.  hluk, který tvoří skupinka turistů stojících ve vnitrobloku na dvoře z důvodu kouření nebo vyhazování odpadů mimo popelnice. U tohoto důkazu je vždy důležité prokazovat, ze kterého pronajímaného bytu tyto osoby v danou dobu byly. 
Umožněte strážníkům vstup do budovy
 • Je třeba ukázat jim, o který byt se jedná, případně sdělit, kdo je nájemcem bytu. V případě narušování občanského soužití v bytové jednotce nelze využít násilného vstupu ani do bytové jednotky ani do domu, pokud někdo z oprávněných majitelů nebo nájemníků byt neotevře.

CO KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM?

V případech, kdy není výzva dostatečným řešením a s vlastníkem není žádné domluvy, může (a měl by) statutární orgán řešit nastalou situaci soudní cestou. Tzv. zápůrčí žalobou je možné domoci se toho, aby soud uložil vlastníku povinnost zdržet se škodlivého jednání. Pokud vlastník i přesto dál pokračuje v ničení či znečišťování společných prostor, může mu soud uložit pokutu, a to i opakovaně.

V krajních případech může soud na návrh SVJ (odsouhlasený většinou všech vlastníků) nařídit prodej jednotky tohoto vlastníka (§ 1184 OZ). U soudu se lze také domáhat náhrady škody (pod to spadá např. i náhrada za výdaje vynaložené na zajištění nadstandardního úklidu v důsledku znečištění společných prostor). Je však vždy nutné prokázat zavinění a příčinnou souvislost mezi jednáním vlastníka (příp. osoby, které umožnil přístup do domu nebo bytu) a vzniklou škodou. Jak bylo již naznačeno výše, je nezbytné, aby SVJ (resp. statutární orgán), jakožto osoba odpovědná za správu domu, poškozování společných prostor aktivně řešilo, a to nejprve výzvou a pokusem o mimosoudní domluvu, následně pak v případě neúspěchu i soudní cestou, byť může být tato zdlouhavější variantou.

 • U škody do 5 tisíc korun jde o přestupek, v případě škody vyšší o trestný čin.
  • § 228Poškození cizí věci
   (1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
   (2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

ZDROJ: zakony.centrum.cz

JAKÉ JSOU POVINNOSTI VLASTNÍKA JEDNOTKY?

 • Ze zákona (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také „OZ“) plynou vlastníku jednotky nejen práva, ale i povinnosti. Mimo jiné také povinnost počínat si tak, aby neohrozil, nezměnil nebo nepoškodil společné části (§ 1175 OZ)
 • A dále pak povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát (§1176 OZ).
 • Tato pravidla bývají obvykle zakotvena v domovním řádu a stanovách a vlastník je rovněž povinen zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

INFORMUJTE NÁS

 • Uvítáme, budete-li nás o dění ve vašem domě informovat. Pomůže nám to při prosazování řešení problematiky krátkodobého ubytování v bytech.