Search

Co říká legislativa

Historický vývoj

Zde naleznete časovou osu vývoje poskytování krátkodobého ubytování v bytech.

Vzniká
živnostenský
zákon

1991

Neexistovala volná živnost – každý si mohl podnikání nazvat, jak chtěl a bylo na živnostenském úřadu, aby posoudil, zda podnikání nebude zasahovat do jiného oboru podnikání.

Poprvé zaregistrováno sdílené ubytování

1998

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 1 poprvé zaregistroval provozování sdíleného ubytování v bytě, ve kterém pronajímatel bydlel. I v tomto případě měl pronajímatel povinnost registrace na finančním úřadě a odvádět daň, pokud to neprovozoval jako živnost.

Nabývá účinnosti
stavební zákon

Zlomový
problematický
rozsudek

2007

Judikát Nejvyššího správního soudu, č. j. 2 AS 39/2007 – 80 „Ze stavebně právních hledisek je zcela lhostejné, za jakým účelem, které stěžovatel považuje za podstatné, přenechává účastnice řízení byty podnájemcům do podnájmu, zda za účelem dlouhodobého či krátkodobého pobytu, např. kvůli přechodném zaměstnání či na účelem rekreace“

Oficiálně založeno Airbnb

2008

San Francisco – Air Bed and Brekfast (nafukovací postel a snídaně). Airbnb je webová služba zprostředkující pronájem ubytování.

600
pronajímaných
jednotek

2012

prostřednictvím platformy AirBnb v Praze.

Přes milion nabídek sdíleného ubytování

2015

Airbnb inzerovala přes milion nabídek z 34 tisíc měst a 190 zemí.

11 500 nabídek ubytování v Praze

2017

Jen pro představu v dubnu 2017
bylo na Airbnb registrováno

14 000 nabídek

2019

V roce 2019 už bylo v Praze téměř 14.000 nabídek ubytování z Airbnb. Téměř většina v centru.

Aktuální stav

2020

I přes Koronavirus je na Praze 1 inzerováno jen na platformu Airbnb 4235 (stav k červenci 2020).

Shrnutí

Když vznikaly naše zákony, Airbnb ještě neexistovalo.

Náš legislativní systém s krátkodobými ubytovacími službami v bytech určených k bydlení nepočítal, na tuto situaci legislativa nebyla připravena. Zákony jsou těžce vymahatelné. Nejsou specifikovány žádné parametry, úřady si problémy s tímto spojené přehazují jako horký brambor. Krátkodobé pronájmy nepodléhají žádné regulaci a šíří se živelně a jejich důsledkem je overturismus, zvedání cen nájmů a bytů, služby pro turisty, a ne pro trvale žijící, vytlačování rezidentů, přeplněné centrum jeho vylidňování a neslučitelnost s rodinným a komunitním životem v centru Prahy.

PROBLÉMY STAVEBNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

1991 – Živnostenský zákon – zákon č. 455/1991 Sb., upravuje podmínky živnostenského podnikání

  • Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem.
  • Na jeho základě je možné poskytovat ubytování v prostorách používaných k bydlení.
  • Mnozí podnikatelé mají „oprávnění o ubytovacích službách“ dle ŽZ a nelze je postihnout.

1992 1.1. – nabyl účinnost živnostenský zákon

Neexistovala volná živnost – každý si mohl podnikání nazvat, jak chtěl, a bylo na živnostenském úřadu, aby posoudil, zda podnikání nebude zasahovat do jiného oboru podnikání

1998

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 1 poprvé zaregistroval provozování sdíleného ubytování v bytě, ve kterém pronajímatel bydlel. I v tomto případě měl pronajímatel povinnost registrace na finančním úřadě a odvádět daň, pokud to neprovozoval jako živnost.

2007 – 1.1. nabývá účinnost stavební zákon č. 183/2006 Sb. § 126 (1)

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

2007 – ZLOMOVÝ PROBLEMATICKÝ ROZSUDEK, KTERÝM SE VŠE ŘÍDÍ Judikát Nejvyššího správního soudu, č. j. 2 As 39/2007 – 80

„ze stavebně právních hledisek je zcela lhostejné, za jakým účelem, které stěžovatel považuje za podstatné, přenechává účastnice řízení byty podnájemcům do podnájmu, zda za účelem dlouhodobého či krátkodobého pobytu, např. kvůli přechodném zaměstnání či na účelem rekreace“

  • V bytech zkolaudovaných pro bydlení se provozuje živnost, což je v rozporu s § 126 (1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.
  • Poskytování ubytovacích služeb krátkodobého charakteru je podnikání na základě živnostenského zákona
  • Neexistuje spolupráce s příslušnými odbory MČ Prahy 1. Finanční odbor nebo finanční úřad živnostenskému odboru striktně neposkytuje informace o placení poplatků. Ani v případě podnětu na neoprávněné podnikání, kdy by živnostenský odpor mohl udělit pokutu.

2008 – o Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. – Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

  •  Obor č. 55 – ubytovací služby
  • Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům.
  • Živnost řemeslná – Hostinská činnost – činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (například tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních společenských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník, bowling).

Aktuální vývoj v legislativě

Zde najdete informace o tom, co se aktuálně v problematice krátkodobého ubytování děje v oblasti legislativy.

lex covid

Novelizace zákona LEX Covid přináší některé důležité změny pro SVJ a bytová družstva

Zákon č. 191/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nazývaný LEX Covid, vstoupil v účinnost 24. 4. 2020. Důvodem pro jeho přijetí byla nutnost pomoci řešit řadu situací, souvisejících s mimořádnými opatřeními proti koronaviru. Díky němu mohla SVJ a bytová družstva pokračovat ve své činnosti i v těchto ztížených podmínkách. Novelizace LEX Covid, která je platná od 1. ...

Číst více
online volba výboru SVJ

Volba výboru SVJ v nouzovém stavu

Ve čtvrtek 3. prosince se z rozhodnutí vlády změnil stupeň rizika v protiepidemickém systému na mírnější třetí stupeň. Stále to však znamená, že platí omezení pro hromadné akce ve vnitřních prostorách, a to na maximálně 10 osob. Pro většinu společenství vlastníků je tedy i nadále nemožné svolat shromáždění a činit rozhodnutí ohledně fungování SVJ. Jaké má SVJ ...

Číst více

Publikace – Jak se bránit negativním dopadům ubytování sjednaného přes digitální platformy

Množství užitečných informací o problematice krátkodobého ubytování s odkazem na aktuální legislativu, ale také s návodem, jak řešit či předcházet negativním dopadům této činnosti naleznete v této příručce. Cílem této příručky určené zejména vlastníkům či nájemcům bytů či společenstvím vlastníků jednotek z lokalit zasažených tímto trendem, ale i těm, kteří provozují či v budoucnu budou uvažovat o provozování ...

Číst více

Nová oznamovací povinnost vlastníka osobě odpovědné za správu domu

Došlo k novelizaci občanského zákoníku: nově je vlastník bytové jednotky mj. povinen předem oznámit osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou. Takovou činností je i krátkodobé ubytování v bytech. VÍCE INFORMACÍ ZDE

Číst více

Jak to mají jinde

Lisabon

Portugalská metropole aktuálně reaguje na problém s prázdnými byty, které se objevují po celém světě. Jde o byty, které jsou poskytovány ke krátkodobému ubytování a v současné době nejsou zaplněné s ohledem na covid-19. Lisabonský starosta nabízí majitelům takových bytů, ať pronajímají, ale nově prostřednictvím města. Město je pak nabídne lidem, kteří si nemohou dovolit vysoké nájmy a které krátkodobé pronájmy ...

Číst více

Paříž

Francouzský zákon říká, že k provozování krátkodobého ubytování je třeba změnit způsob užívání bytu. K této změně musí dát souhlas obec, konkrétně starosta. Režim povolování se však ze zákona nevztahuje na hlavní rezidence – tam stačí se pouze nahlásit. Hlavní rezidence je bydlení obývané alespoň osm měsíců v roce jeho vlastníkem. Krátkodobé ubytování u sekundárních rezidencí vyžadují přeměnu prostor určených k bydlení ...

Číst více

Berlín

V Německu se vydali cestou přísné regulace, a to přijetím zákona, jenž umožňuje obcím a větším městským částem vydávat předpisy stanovující podmínky zákazu „zneužívání“ obytného prostoru. Zákon stanovuje, že obce a městské části mohou přijmout odpovídající opatření, pokud hrozící nedostatek bydlení nelze v dohledné budoucnosti odvrátit jinými opatřeními. Berlín poté přijal nařízení, které úplně zakazovalo krátkodobý pronájem celého bytu, při ...

Číst více

Vídeň

Vídeň vlastní 60 % bytů a operuje s nimi podle svých potřeb. V jejím centru se nalézá téměř čtvrtmilion městských bytů a také stejný počet družstevních bytů. Tento v Evropě vůbec největší dotovaný bytový fond umožňuje nabízet dostupné bydlení v centru města. I Vídně se však v posledních letech dotkla popularita ubytovacích platforem. Díky zásahu ze strany magistrátu se podařilo omezit řadu negativních vlivů. ...

Číst více

Amsterdam

V Amsterdamu radikálně zasáhli do zajetého systému ubytovacích platforem typu Airbnb. Od začátku července 2020 není možné turistům pronajímat byty v historickém centru města. ­Vedení hlavního města o tom rozhodlo na základě zkušeností, podle kterých turisté znepříjemňují obyvatelům centra život natolik, že bylo nutné podobné pronájmy zakázat. Za porušení zákazu hrozí pokuta € 20 750. Uvidíme, co ukáže čas.

Číst více