Nepořádek

„NEUSTÁLE ŘEŠÍME ZVRATKY, VAJGLY A PŘEPLNĚNÉ POPELNICE, PŘITOM JEJICH ODPAD DO NAŠICH POPELNIC NEPATŘÍ. VAJGLY HÁZEJÍ Z OKNA, NEBO JE TÍPAJÍ O ZEĎ. PO CHODBÁCH SE VÁLÍ PLECHOVKY OD PIVA A KRABICE S OKOUSANOU PIZZOU. MY TO PO NICH MUSÍME UKLÍZET. ZDI JSOU ZNIČENÉ OD JEJICH KUFRŮ NA KOLEČKÁCH.“ ŘEKL JIM O TOM JEJICH UBYTOVATEL?“

Obecný popis problému

Na chodbách je neustále nepořádek, popelnice jsou přeplněné a odpad turisté vůbec netřídí. Ubytovaní hosté nejsou od svých ubytovatelů informováni, kam jejich odpad patří. Majitelé provozoven krátkodobého ubytování často ani nemají potřebné informace, že „živnostenský odpad“ do obecních popelnic nepatří.

 1. Jak postupovat
 2. Co když to nejde po dobrém
 3. Jak standardně proces probíhá
 4. Jaké jsou povinnosti ubytovatele
nepořádek
 • Pořiďte obrazový záznam, který můžete využít jako dokumentaci k dokladování situace
 • Kontaktujte ubytovatele a požádejte ho o nápravu
 • Upozorněte ubytovatele na povinnost mít pro provozovnu svoji nádobu na odpad   
 • Domluvte s ubytovatelem četnější úklid společných prostor  
 • Umístěte sdělení o nutnosti třídit odpad do prostor u kontejnerů

Na tomto odkazu si můžete stáhnout informační leták o živnostenském odpadu – můžete použít pro informaci obyvatel vašeho domu. K dispozici je ve čtyřech jazycích (zdroj: Portál životního prostředí Hl. města Prahy).

Co když to nejde po dobrém

Dejte podnět k prošetření situace nejlépe s fotodokumentací odboru péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1, oddělení životního prostředí a živnostenskému odboru MČ PRAHA 1.

 • Za přestupek může obecní úřad uložit pokutu do 300 000 Kč.
 • Je-li uvedený přestupek spáchán opakovaně – do 12 měsíců od uložení první pokuty – uloží se pokuta do výše dvojnásobku – tedy až 600 000 Kč.

Důležité je si uvědomit, že stačí pouhé nezajištění odstraňování odpadu, takže nemusí být vůbec přistižen, jak hází odpadky po turistech do obecního kontejneru, ale stačí nedoložení skutečnosti, jak s odpadem nakládá.

ÚŘAD MČ PRAHA 1
Oddělení životního prostředí
Ing. Zdeněk Krenk – vedoucí oddělení životního prostředí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
e-mail: zdenek.krenk@praha1.cz
telefon: 221 097 506 

ÚŘAD MČ PRAHA 1
Odbor živnostenský
Mgr. Ing. Kristýna Solomonová – vedoucí kontrolně správního oddělení
Vodičkova 18, 115 68  Praha 1
e-mail: kristyna.solomonova@praha1.cz
Telefon: 221 097 366

Jak standardně proces probíhá

 • Na základě podání vašeho podnětu, bude situace prošetřena.
 • Poskytovatel ubytování se dopustí přestupku, pokud využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo který nemá zajištěno odstraňování odpadů v souladu se zákonem.

JAKÉ JSOU POVINNOSTI UBYTOVATELE

 • Základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.), který stanoví, že každý podnikatel je původcem odpadů.
 • Z poskytování služeb ubytování logicky vzniká odpad, který po sobě zanechali hosté. Poskytovatel ubytování musí zajistit, aby s veškerými odpady, které při své podnikatelské činnosti vyprodukuje, bylo nakládáno v souladu se zákonem.
 • Odpady je dle zákona nutné třídit podle jednotlivých druhů a kategorií, přednostně zajistit jejich využití a mimo jiné zajistit předání veškerých odpadů oprávněné osobě k jejich převzetí. Způsobů, jak zajistit nakládání s odpady je několik:
  • Uzavření smlouvy se svozovou společností (samostatné sběrné nádoby)
  • Zapojení do systému organizovaného hlavním městem Praha (samostatné sběrné nádoby, výjimečně pytlový sběr)
  • V případě velmi malé produkce předat odpad do sběrných surovin nebo sběrných dvorů a schovat si potvrzení o odevzdání odpadů
 • Z důvodu malého povědomí o této povinnosti a obtížné kontrole jejího dodržování, lze předpokládat, že relativně velká část poskytovatelů ubytování „jede na černo“ a využívá obecní kontejnery bez smlouvy s obcí.
 • Za přestupek může obecní úřad uložit pokutu do 300 000 Kč.
 • Je-li uvedený přestupek spáchán opakovaně – do 12 měsíců od uložení první pokuty – uloží se pokuta do výše dvojnásobku – tedy až 600 000 Kč.

ZDROJE: iure.org | psas.cz